Vatala/ Vatiki Yonivyapad (वातला योनिव्यापद्)  वातलाहार्चेष्टाया वातलाया: समीरण: | विवृद्धो योनिमश्रित्य योनेस्तोदं स्वेदनं || स्तम्भं पिपिलिकसृप्तिमिव कर्कशतं तथा | करोति सुप्तिमायास वाताजांश्र्चापरान् गदान् ||

Read More

  Visha Data Lakshana- विषदाता लक्षण (Detection of the Poisoner) अत्यर्थशङ्कितः स्यद्वहुवागाथवाsल्पवाग्विगत लक्ष्मीः | प्राप्तः प्रकृतिविकारं विशप्रदता नरो ज्ञेय: || (च.चि.२३/१०७) Acharya charaka has explained

Read More