Vatala/ Vatiki Yonivyapad (वातला योनिव्यापद्)  वातलाहार्चेष्टाया वातलाया: समीरण: | विवृद्धो योनिमश्रित्य योनेस्तोदं स्वेदनं || स्तम्भं पिपिलिकसृप्तिमिव कर्कशतं तथा | करोति सुप्तिमायास वाताजांश्र्चापरान् गदान् ||

Read More