References अ.स.उ. 39/81 अ.हृ.उ. 34/63-67 भा.प्र.चि. 70/54-61 यो.र.योनिव्यपद् चि. Ingredients (घटक द्रव्य) and preparation मञ्जिष्ठाकुष्ठतगर त्रिफलशर्करावचा | द्वे निशो मधुकं मेदा दीप्यक: कटुरोहिणी || पयस्याहिन्गुकाकोली

Read More

References च.चि. 30/90-96 अ.हृ.उ. 34/45-50 अ.स.उ. 39/61 यो.र.प्रदररोग चि. Ingredients (घटक द्रव्य) : पाठा जम्ब्वाम्रयोर्मध्या शीलोद्भेदं रसान्जनम् | अम्बष्ठा शाल्मलिश्लेषं समङ्गा वत्सकत्वचं | वाहलीकातिविषे बिल्वम्

Read More

Kaphaja Yonivyapad (कफज योनिव्यापद) कफोsभिष्यन्दीभिर्वृद्धो योनिं चेद् दुशयेत स्त्रियाः | स कुर्यात पिच्छिलां शीताम् कन्दुग्रस्थाल्पवेदनां || पाण्डुवर्णां तथा पाण्डुपिक्चिलार्तवाहिनिम् || (च.चि 30/13-14) Kapha, vitiated due

Read More

  Vatala/ Vatiki Yonivyapad (वातला योनिव्यापद्)  वातलाहार्चेष्टाया वातलाया: समीरण: | विवृद्धो योनिमश्रित्य योनेस्तोदं स्वेदनं || स्तम्भं पिपिलिकसृप्तिमिव कर्कशतं तथा | करोति सुप्तिमायास वाताजांश्र्चापरान् गदान् ||

Read More