References अ.स.उ. 39/81 अ.हृ.उ. 34/63-67 भा.प्र.चि. 70/54-61 यो.र.योनिव्यपद् चि. Ingredients (घटक द्रव्य) and preparation मञ्जिष्ठाकुष्ठतगर त्रिफलशर्करावचा | द्वे निशो मधुकं मेदा दीप्यक: कटुरोहिणी || पयस्याहिन्गुकाकोली

Read More